Posted by: naveenkrhalli | 01/07/2009

ಹೋಗಿ ಬಾ ಗೆಳೆಯ (ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ)

This is for my friend who is just leaving India and going to Australia for his studies. good luck buddy….. This is for you avi…..

ಹೊರಟಿಹನು ಗೆಳೆಯನು ಕಾಣದ ಉುರಿಗೆ, ಜೀವನದ ಗುರಿಯ ಸಾದಿಸಲೆಡೆಗೆ, ಆಕಾಶದಿ ಹಾರಿ, ಸಾಗರವ ದಾಟಿ, ಹೊರಟಿಹನು ಗೆಳೆಯ ಮುಂದೆ. ಶುಭ ಕೋರುವೆನು ನಾನು, ಕನಸುಗಳು ಹಸಿರಾಗಲೆಂದು….. ಕದಿವೆ ಮನಗಳು ನೀ ಮರಳುವ ದಾರಿಯನ್ನು, ಹೋಗಿ ಬಾ ಗೆಳೆಯ, ಮರೆಯದಿರು ಕಾದಿರುವ ಮನಗಳನ್ನು. ಸಾದಿಸು ಮನಾದಾಸೆಯನ್ನ, ಹಸಿರಾಗಿಸು ಮನದ ಕನಸುಗಳನ್ನ. ಹೊರಟಿಹೆ ನೀನು ನೋವ ಮರೆಯಲು….. ಅಳಿಯಲಿ ನೋವು, ಉಳಿಯಲಿ ನಲಿವು, ಮರಳಿ ಬಾ ಗೆಳೆಯ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಗಳೆಡೆಗೆ.

ಹೋಗಿ ಬಾ ಅವಿ (ಅಮ್ಮನ್ನಿ ಪಾಪು)

—- ನವೀನ್
bye-bye-girl-9.3

Advertisements

Responses

 1. Hi Maga Tumba Chennagide Ninna E Blog….
  Hege Cotinue madu Ennu Ollolleya Kavanagalanna Had madu….
  Wish you Gud Luck…..

  Regards

  Naveen.M

 2. £É£À¥ÀÄUÀ¼À £É£À¥À°è £É£É¥ÁzÀ £É£À¥ÉÆAzÀÄ £É£À¦gÀĪÀªÀgÉUÉ £É£À¦gÀ° £À£Àß £É£À¥ÀÄ

  fêÀ£À JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ SÁ° ºÁ¼É¬ÄzÀݺÁUÉ C°è AiÀiÁªÁUÀ K£ÀÄ??? §gÉAiÀĨÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¤zsÀðj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è.

  £Á£ÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À eÉÆvÉ §zÀÄPÉÆãÀÄ, ªÁ¸ÀÛªÀzÀ CjªÀ®èzÉ EgÉÆãÀÄ, eÁУÀzÀ°è §qÀªÀ.

  MAzÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAeÉ eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ £Á®ÄÌ ºÉeÉÓ JzÉUÉÆgÀVzÁUÀ a«ÄäzÀ MAzÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ MgɸÀ®Ä §AzÀ ¤£Àß QgÀÄ ¨ÉgɼÀÄ PÉÆÃn ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃn ¤AvÀ ªÀiË£À MAzÀÄ ¦æÃw ºÀÄlÖ®Ä EµÀÄÖ ¸Á®zÉ ºÀÄqÀÄV?

  EzÉÆAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ JµÀÄÖ ¸ÁéxÀð C¯Áé? £ÀªÀÄäªÀgÀÄ C¤ß¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀwÛUÀÆ £ÀªÀÄäªÀgÁUÀ¯ÁgÀgÀÄ? E°è £À°«UÉ J®ègÀÄ?? £ÉÆëUÉ AiÀiÁgÀÄ?? E°è AiÀiÁgÀÄ §gÀ®è £ÀªÀÄUÉ £ÁªÉà CµÉÖà §zÀÄPÀÄ????

  fêÀ£À EµÀÖ ¥ÀqÀĪÀªÀgÉUÉ, ¦æÃw ¦æÃw¸ÀĪÀªÀgÀÄ EgÀĪÀªÀgÉUÀÆ £ÀªÀÄUÉ EµÀØ DVzÀÝQÌAvÀ EµÀØ E®èzÀzÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÉÛÃªÉ J¯Áè PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄïɅ EzÀÄ ¤dªÁzÀ fêÀ£Á£À CxÀªÁ £ÀªÀÄä zÀÄgÀ-CzÀȵÀØ£Á???
  §zÀÄPÀÄ C¤jÃQëvÀUÀ¼À ¸ÀAvÉ §zÀÄPÀÄ «¸ÀäªÀÄAiÀÄUÀ¼À PÀAvÉ. F CAvÉ PÀAvÉUÀ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Àj¢üAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¤°è¹ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀåªÁ??

  ªÀÈwÛAiÀÄ° ªÁå¥Áj ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ° ¦æÃwAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ C¯ÉªÀiÁj F zÀéAzÀéUÀ¼À ºÉÆqÉzÁlzÀ £ÀqÀÄªÉ PÉ®ªÉǪÉÄä £Á£ÀÄ C¨ÉâÃ¥Áj F §zÀÄPÀÄ JµÉÆÖAzÀÄ «avÀæ C¯Áé ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¤jÃÀPÉëUÀ¼À ªÀÄƸÉAiÀÄ° ªÀÄÆr§gÀĪÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À jÃwAiÀÄ° §zÀÄPÀĪÀ ¨sÀgÀzÀ° §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÉAiÀÄÄvÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄäzÉà §zÀÄQ£À §tÚUÀ¼À £ÁªÀÅ ¸ÀªÉAiÀÄÄvÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. F ¸ÀªÉvÀ ZÀgÀªÀÄ ¹ÃªÉÄUÉ ¸ÉÃjzÁUÀ, §zÀÄQ£À° ¸À« G½¢®è JAzÀÄ C¤¹zÁUÀ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ §zÀÄPÀ®Ä DgÀA©¸ÀÄvÉÛêÉ. PÁ®£À PÀgÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÁ® ºÉÆAZÀĺÁQ §zÀÄQ£À §tÚ «ÄAa ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß £ÁªÀÅ £ÁªÁV §zÀÄQ£À ¸À« PÀAqÀ°è D fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀ.

  £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¹UÀ®,è MAzÀÄ ªÉüÉÉ zÀQÌvÀÄ CAzÀgÉ D ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ D ªÀåQÛ E£ÉÆߧâjUÉ ¸ÀéAvÀ DzÁUÀ. . EzÉà £Á fêÀ£À §zÀÄPÀÄ «¥ÀgÁå¸À C¯Áé?????

 3. thumba chenagidae


ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

ವಿಭಾಗಗಳು

%d bloggers like this: