Posted by: naveenkrhalli | 24/02/2009

ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ….

ಆಕಾಶದಂಚಲ್ಲಿ, ಚುಕ್ಕಿಗಳ ನಡುವಲ್ಲಿ, ಚಂದಿರನ ನೋಡಲ್ಲಿ, ನಗುತ್ತಿಹನು ಬಾನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ, ನಗು ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ನೀ ಇರಲು
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆತೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಬೇಡೇನೂ ನನ್ನ ನೀನಲ್ಲಿ, ಸದಾ ನಿನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಳುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಬಾ ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ನಗುವ ಸಿಂಚಿಸುವ ಒಲವಾಗಿ, ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನಗಾಗಿ. ಬಾಲೇಕೆ ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನಗೆ, ನಿನಿದ್ದರೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ.

—- ನವೀನ್
Akashadanchalli, chukkigala naduvalli, chandirana nodalli, naguttihanu baanalli, jotegiruve neenilli, nagu tumbide nanna manadalli, yenu helalaguttilla nanilli, savira mathugalu tumbide manadalli, nee eralu
joteyalli, lokavanne marete nanilli. Hecchenu bedenu nanna ninalli, sada ninni preethiya keluve nanna baalalli. Baa nanna manakke belakagi, naguva sinchisuva olavagi, ee jeeva ninagagi, ninna preethiyu nanagagi. Baaleke ninillade nanage, niniddare berenu beku nanage.

—- Naveen
love-wallpaper8

Advertisements

Responses

 1. nimma kavanagalu tumba chenagive…….first time i have read ur kavanas…..tooo good…:)

 2. really hates of to u ra.. nimma abhimani …. haba yentha kavanagalu ivu nijaku nimage chiraruni na

 3. É£À¥ÀÄUÀ¼À £É£À¥À°è £É£É¥ÁzÀ £É£À¥ÉÆAzÀÄ £É£À¦gÀĪÀªÀgÉUÉ £É£À¦gÀ° £À£Àß £É£À¥ÀÄ

  fêÀ£À JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ SÁ° ºÁ¼É¬ÄzÀݺÁUÉ C°è AiÀiÁªÁUÀ K£ÀÄ??? §gÉAiÀĨÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¤zsÀðj¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è.

  £Á£ÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À eÉÆvÉ §zÀÄPÉÆãÀÄ, ªÁ¸ÀÛªÀzÀ CjªÀ®èzÉ EgÉÆãÀÄ, eÁУÀzÀ°è §qÀªÀ.

  MAzÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAeÉ eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ £Á®ÄÌ ºÉeÉÓ JzÉUÉÆgÀVzÁUÀ a«ÄäzÀ MAzÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ MgɸÀ®Ä §AzÀ ¤£Àß QgÀÄ ¨ÉgɼÀÄ PÉÆÃn ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃn ¤AvÀ ªÀiË£À MAzÀÄ ¦æÃw ºÀÄlÖ®Ä EµÀÄÖ ¸Á®zÉ ºÀÄqÀÄV?

  EzÉÆAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ JµÀÄÖ ¸ÁéxÀð C¯Áé? £ÀªÀÄäªÀgÀÄ C¤ß¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀwÛUÀÆ £ÀªÀÄäªÀgÁUÀ¯ÁgÀgÀÄ? E°è £À°«UÉ J®ègÀÄ?? £ÉÆëUÉ AiÀiÁgÀÄ?? E°è AiÀiÁgÀÄ §gÀ®è £ÀªÀÄUÉ £ÁªÉà CµÉÖà §zÀÄPÀÄ????

  fêÀ£À EµÀÖ ¥ÀqÀĪÀªÀgÉUÉ, ¦æÃw ¦æÃw¸ÀĪÀªÀgÀÄ EgÀĪÀªÀgÉUÀÆ £ÀªÀÄUÉ EµÀØ DVzÀÝQÌAvÀ EµÀØ E®èzÀzÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÉÛÃªÉ J¯Áè PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄïɅ EzÀÄ ¤dªÁzÀ fêÀ£Á£À CxÀªÁ £ÀªÀÄä zÀÄgÀ-CzÀȵÀØ£Á???
  §zÀÄPÀÄ C¤jÃQëvÀUÀ¼À ¸ÀAvÉ §zÀÄPÀÄ «¸ÀäªÀÄAiÀÄUÀ¼À PÀAvÉ. F CAvÉ PÀAvÉUÀ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Àj¢üAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¤°è¹ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀåªÁ??

  ªÀÈwÛAiÀÄ° ªÁå¥Áj ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ° ¦æÃwAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ C¯ÉªÀiÁj F zÀéAzÀéUÀ¼À ºÉÆqÉzÁlzÀ £ÀqÀÄªÉ PÉ®ªÉǪÉÄä £Á£ÀÄ C¨ÉâÃ¥Áj F §zÀÄPÀÄ JµÉÆÖAzÀÄ «avÀæ C¯Áé ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¤jÃÀPÉëUÀ¼À ªÀÄƸÉAiÀÄ° ªÀÄÆr§gÀĪÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À jÃwAiÀÄ° §zÀÄPÀĪÀ ¨sÀgÀzÀ° §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÉAiÀÄÄvÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄäzÉà §zÀÄQ£À §tÚUÀ¼À £ÁªÀÅ ¸ÀªÉAiÀÄÄvÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. F ¸ÀªÉvÀ ZÀgÀªÀÄ ¹ÃªÉÄUÉ ¸ÉÃjzÁUÀ, §zÀÄQ£À° ¸À« G½¢®è JAzÀÄ C¤¹zÁUÀ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ §zÀÄPÀ®Ä DgÀA©¸ÀÄvÉÛêÉ. PÁ®£À PÀgÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÁ® ºÉÆAZÀĺÁQ §zÀÄQ£À §tÚ «ÄAa ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß £ÁªÀÅ £ÁªÁV §zÀÄQ£À ¸À« PÀAqÀ°è D fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀ.

  £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¹UÀ®,è MAzÀÄ ªÉüÉÉ zÀQÌvÀÄ CAzÀgÉ D ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ D ªÀåQÛ E£ÉÆߧâjUÉ ¸ÀéAvÀ DzÁUÀ. . EzÉà £Á fêÀ£À

 4. nangu kavana kalisi plz

 5. kavana nangu kalisi plz

 6. nim kavana jivanavanne rupisutte i love u u r kavana

 7. Hi….. You can subscribe my kavanas through email. Kindly subscribe my blog…. so you will not miss my kavanas….

 8. nice man.. i want to post my kavana… can u tel me how to post


ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

ವಿಭಾಗಗಳು

%d bloggers like this: